Copyright (c) 2021 Munardi Munardi, Damanhur Damanhur, Mulyana Fitri